Ochrana dát

 1. Na začiatok
 2. Ochrana dát

Ochrana dát

Data Protection global Datenschutz (Individuell) - SK

Teší nás, že ste navštívili našu internetovú stránku a prejavili záujem o naše nákupné stredisko. Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili bezpečne a dobre.

I.   Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom na koncernovej úrovni v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov na našej internetovej stránke je:

ECE Projektmanagement Austria GmbH
Europaplatz 3
Stiege 4, 7. Stock
1150 Wien
dataprotection@ece.com

II.   Základné informácie o zbere a spracúvaní osobných údajov

1. Spracúvanie údajov v našom centre

V našom centre spracúvame osobné údaje, tzn. informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako napr. vaše meno a adresu, v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

a)   Zákonnosť spracúvania osobných údajov v centre
(1)       Na na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 a GDPR)

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na konkrétne účely, spracúvanie je zákonné na základe vášho súhlasu. Dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním.

(2)       Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 b GDPR)

Vaše osobné údaje spracúvame sčasti aj na plnenie zmluvy, ktorú sme uzatvorili s vami na základe vašej žiadosti alebo aby sa vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ako napr. v súvislosti s trvajúcou servisnou povinnosťou voči vám.  Ďalšie podrobnosti o príslušných účeloch spracúvania osobných údajov nájdete vždy v smerodajnej zmluvnej dokumentácii a podmienkach účasti.

(3)       V rámci oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 f GDPR)

Pokiaľ je to nevyhnutné, spracúvame vaše údaje na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany.  Patria sem:

 • reklama alebo prieskum trhu a prieskum verejnej mienky, ak ste nevyjadrili nesúhlas s použitím vašich osobných údajov,
 • uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v právnych sporoch,
 • zabezpečenie IT bezpečnosti a IT prevádzky,
 • zabránenie páchaniu trestných činov a ich objasňovanie,
 • stráženie pomocou videokamier na ochranu domového práva, na zhromažďovanie dôkazov alebo na usvedčovanie,
 • opatrenia v súvislosti s bezpečnosťou budov a zariadení,
 • opatrenia na zabezpečenie domového práva
b)   Účely spracúvania osobných údajov v centre

Pokiaľ zbierame vaše osobné údaje na našej internetovej stránke, deje sa to na uvedené účely: 

 • účasť na výherných súťažiach
 • prihlásenie sa na odber newsletterov alebo na nejaké podujatia
 • účtovné operácie
 • registrácia do zákazníckej zóny
 • platby
 • rezervácia produktov
 • účasť na akciách centra (prihlásenie sa napr. na výlety na bicykli, do súťaží alebo na podujatia centra)
 • starostlivosť o deti
 • zapožičanie majetku centra
 • zhotovovanie fotografií alebo videí
 • stráženie pomocou videokamier
 • žiadosti o prijatie do zamestnania
 • noviny centra
 • zákaznícky servis a zábavné akcie
 • vydávanie poukážok
 • registrácia sťažností, škodových prípadov alebo nálezov
 • príprava a realizácia podujatí
 • servisné služby centra.
c)   Kategórie spracúvaných osobných údajov v centre

V závislosti od typu zmluvy, súhlasu a akcie spracúvame nasledujúce kategórie údajov:

obrazové a video dáta, kontaktné údaje, údaje o totožnosti, krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa (na zasielanie newsletterov), dátum narodenia (na preukázanie veku), bankové údaje (napr. pri online platbách), fakturačné údaje, údaje zo žiadostí o prijatie do zamestnania a parkovacie údaje.

2. Spracúvanie osobných údajov na našej internetovej stránke

Našu webovú stránku centra môžete navštíviť aj bez toho, aby sme od vás vyžadovali osobné údaje. Dozvieme sa len, z akej IP adresy a v akom čase bola vyvolaná určitá stránka, pričom je na našej webovej stránke integrovaný systém (pozri nižšie), ktorý zaručuje anonymizáciu IP adries. Znamená to, že sa síce môže uskutočniť analýza na výlučne štatistické účely, jednotlivý návštevník však zostane anonymný.

Výnimočne, a len ak ste udelili svoj súhlas, alebo ak sme na to zo zákona oprávnení, získavame od vás ako používateľa webovej stránky osobné údaje, aby sme vám na jednej strane poskytli obsahy webu a na druhej strane ponúkli ďalšie služby, ako napr. nadviazanie kontaktu prostredníctvom kontaktného formulára, objednávku nášho newsletteru, registráciu do nášho vernostného portálu a pod. 

a)   Právny základ na spracúvanie osobných údajov na našej internetovej stránke
(1)       Na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 a GDPR)

Pokiaľ ste nám poskytli súhlas na spracúvanie osobných údajov na určité účely, v tom prípade je daná zákonnosť tohto spracúvania na základe vášho súhlasu. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu sa netýka zákonnosti údajov spracovaných do odvolania.

(2)       Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 b GDPR)

Spracúvanie údajov prebieha sčasti aj v súvislosti s plnením zmluvy uzatvorenej s vami na vašu žiadosť alebo v súvislosti s plnením predzmluvných krokov, ako napr. v rámci povinnosti poskytnúť vám nejakú službu. Ďalšie podrobnosti pokiaľ ide o účel spracúvania údajov nájdete v príslušných záväzných zmluvných dokumentoch a v podmienkach účasti.

(3)       V rámci oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 f GDPR)

Pokiaľ je to nevyhnutné, spracúvame vaše údaje s cieľom ochrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích osôb.  To sú napr:

 • reklama alebo prieskum trhu a verejnej mienky, pokiaľ ste nenamietali proti použitiu vašich údajov,
 • používanie cookies (podrobnosti a bližšie vysvetlenia nájdete dole)
 • uplatnenie právnych nárokov a obhajoba pri právnych sporoch
b)   ˇÚčel spracúvania údajov na našej internetovej stránke

Našu internetovú stránku môžete používať v podstate aj bez zadávania osobných údajov. Pokiaľ získavame vaše osobné údaje na našej internetovej stránke, deje sa to s týmto cieľom:

 • technické poskytovanie internetovej stránky a monitorovanie jej funkčnosti
 • nadviazanie kontaktu prostredníctvom kontaktného formulára
 • posielanie newsletterov
 • štatistická analýza používania internetovej stránky
 • zostavovanie profilov
 • zverejňovanie obsahov, ktoré zadávate pri návšteve našej internetovej stránky
 • zverejňovanie fotografií na základe vášho súhlasu
 • účasť na výherných súťažiach
 • rezervácie v rámci registrácie pre náš nástroj Digital Mall
 • založenie zákazníckeho účtu
 • objednanie poukážok centra
 • objednanie parkovacích lístkov
 • Zber tvojich údajov o zariadení (použitím cookies)
 • Obsahy zo sociálnych médií vygenerované používateľom
 • Komunikácia cez aplikáciu
c)   Ako zbierame osobné údaje?

Vaše osobné údaje zbierame na našej internetovej stránke rôznymi spôsobmi:

(1)       Hosting a logfiles

Služby hostingu, ktoré využívame, slúžia na poskytovanie nasledujúcich služieb: služby týkajúce sa infraštruktúry a platformy, kapacity počítača, pamäte a databázy, služby týkajúce sa bezpečnosti a technickej údržby, ktoré využívame na účely prevádzky tejto online ponuky. 

My alebo náš poskytovateľ hostingu spracúva pritom základné údaje, kontaktné údaje, obsahové údaje, údaje zmluvy, užívateľské údaje, meta a komunikačné údaje zákazníkov, záujemcov a návštevníkov tejto online ponuky na základe našich oprávnených záujmov v súvislosti s efektívnym a bezpečným poskytovaním tejto online ponuky podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR v spojení s čl. 28 GDPR (uzatvorenie zmluvy o spracovaní objednávky).

My alebo náš poskytovateľ hostingu zbiera na základe našich oprávnených záujmov v zmysle článku 6 ods. 1 písmeno f GDPR údaje o každom prístupe na server na ktorom sa nachádza táto služba (tzv. serverové logfiles). K prístupovým údajom patria názov vyvolanej internetovej stránky, dátum a čas vyvolania, prenesené množstvo údajov, hlásenie o úspešnom vyvolaní, typ prehliadača spolu s verziou, operačný systém používateľa, „referrer URL“ (predtým navštívená stránka), IP adresa a dopytujúci provider.

Logfile informácie sa z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie zneužitia alebo podvodu) ukladajú a potom sa mažú. Údaje, ktorých úschova je nevyhnutná ako dôkaz, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu.

Zakaždým, keď si vyvoláte našu internetovú stránku, váš prehliadač odošle automaticky určité informácie na server internetovej stránky, aby umožnil komunikáciu medzi vašim prehliadačom a serverom. Tieto informácie sa ukladajú do takzvaného logfile. Sú to napríklad informácie o

 • type a verzii prehliadača, ktorý používate,
 • operačnom systéme, ktorý používate,
 • internetovej stránke, z ktorej ste prišli na aktuálnu stránku,
 • názve hostiteľa (IP adresa) vášho počítača a
 • čase, v ktorom došlo k vyvolaniu.

S výhradou prípadných zákonných povinností úschovy mažeme alebo anonymizujeme vašu IP adresu po opustení internetovej stránky, pokiaľ nevyplýva nič iné z tohto vyhlásenia o ochrane údajov a pokiaľ je to právne prípustné.

Ináč využívame informácie odoslané na naše servery prostredníctvom vášho prehliadača v anonymizovanej podobe – teda bez toho, aby ste boli identifikovateľný – na analýzu a zlepšenie našich služieb. Týmto spôsobom môžeme napr. odhaliť možné chyby alebo zistiť, v ktoré dni a v akých časoch sa používajú naše internetové stránky mimoriadne intenzívne.

(2)       Newsletter a nadviazanie kontaktu

Ak sa cez našu internetovú stránku prihlásite na odoberanie našich newsletterov, získame vaše meno a vašu e-mailovú adresu, aby sme vám na základe vašej žiadosti mohli poslať newsletter.

V rámci nášho kontaktného formuláru získame vaše meno, vašu e-mailovú adresu a vaše telefónne číslo, aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť.

(3)       Používanie cookies

Ak navštíviš webovú stránku, použijeme v tvojom vyhľadávači technológie na zber údajov, ako napr. cookies, tagy, pixle, beacony, aby sme zaznamenali určité informácie o tvojom aktuálnom vyhľadávaní vo vyhľadávači. Tieto technológie sa na iných webových stránkach označujú často všeobecne ako súbory „cookies“. Cookies umožnia našej webovej stránke na určité časové obdobie uložiť tvoje akcie a preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné obľúbené spôsoby zobrazenia), aby si ich pri svojej ďalšej návšteve alebo pri prepínaní medzi jednotlivými stránkami nemusel vždy nanovo zadávať. Cookies používame na rôzne účely. Z toho dôvodu platia pre používanie súborov cookies rôzne právne základy. V ďalšej časti sa dozvieš, ktoré cookies používame na aký účel.

„NEVYHNUTNÉ“ cookies – funkčnosť webovej stránky a jej prevádzka.

„Nevyhnutné cookies“ používame na prevádzkovanie našej webovej stránky. Na účely administrácie a identifikácie ti bude ako návštevníkovi našej webovej stránky pridelené pritom aj osobné identifikačné číslo. Týmto spôsobom ti budeme vedieť poskytnúť vždy rovnako kvalitné služby. Ukladáme na to údaje, ako napr. tvoje nastavené obľúbené jazyky. Tieto cookies sa ukladajú na čas tvojej relácie vo vyhľadávači. Bez týchto cookies ti nebude naša webová stránka zobrazená v plnom rozsahu.

„FUNKČNÉ“ cookies – zlepšenie výkonu webovej stránky

„Funkčné cookies“ používame na priebežné zlepšovanie výkonu našej webovej stránky. Patria k nim údaje, ktoré sme od teba získali na tieto účely:

 • Analýza webu – na základe tvojho navigačného správania analyzujeme údaje s cieľom zlepšiť funkčnosť a dizajn našej webovej stránky.
 • Stupeň účinnosti inzercie – na základe cesty, ktorou sa dostaneš na našu webovú stránku meriame stupeň účinnosti našich inzerátov prostredníctvom analýzy počtu klikov na naše inzeráty. Týmto spôsobom optimalizujeme účinok inzerátov, ktoré zverejňujeme na externých webových stránkach.
 • Riadenie chýb – meriame chyby na našich webových stránkach, aby sme mohli okamžite odstrániť chyby a iné problémy.
 • Testy dizajnu – pomocou testov A/B alebo multivariantných testov zabezpečujeme, aby mali používatelia našich webových stránok počas jednej relácie a v prípadných ďalších reláciách k dispozícii jednotný dizajn.

„REKLAMA“ – alebo PRIAMA REKLAMA NA REKLAMNÁCH PLATFORMÁCJ EXTERNÝCH POSKYTOVATEĽOV“ a reklama

„Reklamné cookies“ našich reklamných partnerov používame na zabezpečenie zobrazenia našich reklám v správnom čase a na správnom mieste. Ide pritom o trvalé, avšak časovo obmedzené cookies. Tieto cookies obsahujú osobný charakteristický znak, pomocou ktorého sa dá priradiť navigačné správanie k jednotlivým používateľom. Tieto cookies používame okrem toho aj na neobmedzené zobrazenie inzerátov jednotlivým používateľom a na meranie účinku našich reklamných kampaní. Charakteristické znaky ukladané týmito súbormi cookies poskytujú naši partneri. V našich systémoch neviem použiť tie isté charakteristické znaky. Okrem toho používame tieto cookies na zobrazenie reklamy, ktorá je vzhľadom na tvoju polohu významná, napr. aby sme ťa informovali, kde je v tvojej blízkosti dostupný produkt, ktorý si práve prezeráš.

Táto internetová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webu spoločnosti a Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Informácie, ktoré súbory cookies vytvárajú o vašom používaní tejto internetovej stránky, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Na základe aktivácie IP anonymizácie na týchto internetových stránkach však Google vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom spoločenstve najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie úplná IP adresa a skráti sa až tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto internetovej stránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnotenie vášho používania internetovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na internetovej stránke a poskytovať prevádzkovateľovi internetovej stránky ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics zašle váš prehliadač, sa nezlúči s inými údajmi z Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v takomto prípade možno nebudete môcť využiť všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zberu údajov, ktoré cookie vytvára pre Google a ktoré sa vzťahuje na vaše používanie internetovej stránky (vrát. vašej IP adresy), a tiež spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google zabrániť tým, že si stiahnete a inštalujete plugin prehliadača. Aktuálny odkaz:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Zberu údajov prostredníctvom Google Analytics môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Zapne sa opt-out-cookie, ktorý zabráni v budúcnosti zberu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky:

deaktivácia Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na https://policies.google.com/?hl=sk. Upozorňujeme vás nato, že Google Analytics bol na tejto stránke rozšírený o kód „gat._anonymizeIp();“, aby sa zabezpečil anonymizovaný zber IP adries (tzv IP-masking).

(4)       Spracúvanie údajov v rámci registrácie prostredníctvom LOGIN ponuky

V rámci vašej registrácie prostredníctvom LOGIN ponuky zbierame nasledujúce údaje: meno, e-mailová adresa, adresa. Okrem toho využívame, zbierame a spracúvame v tejto súvislosti aj ďalšie informácie týkajúce sa vášho nákupného profilu;

 • frekvencii a trvaní návštev našich internetových stránok;
 • Informácie týkajúce sa vášho nákupného a návštevného správania sa (najmä tracking), ako aj výrobkov (ponuky, podujatia, novinky, atď.), ktoré ste označili za zaujímavé;
 • osobné údaje, ktoré sú zahnuté do obsahov, ktoré nahrávate, ktorými prispievate alebo ich poskytujete prostredníctvom našich služieb iným spôsobom, napr. vaše záujmy a váš zoznam.
 • Váš dátum narodenia na zaslanie narodeninovej prémie.
(5)       Objednávanie poukážok

Prostredníctvom našej internetovej stránky si môžete kúpiť aj poukážky nášho centra. Pokiaľ využijete túto ponuku, získame od vás nasledujúce údaje: meno, bankové spojenie, e-mailová adresa.

(6)       Objednávanie parkovacích lístkov

Prostredníctvom našej internetovej stránky si môžete kúpiť aj parkovacie lístky do parkovacích domov nášho centra. Pokiaľ využijete túto ponuku, získame od vás nasledujúce informácie: meno, bankové spojenie, e-mailová adresa.

(7)       Rezervácie

V rámci využívania našich digitálnych nákupných stredísk ti poskytujeme možnosť rezervácie tovaru v našich centrách a jeho následné vyzdvihnutie v nich. V záujme zabezpečenia správneho priradenia rezervácie odosielame rezervačné údaje (krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, predmet a čas rezervácie) príslušného prevádzkovateľovi shopu. Údaje sa po ukončení procesu rezervácie (vyzdvihnutí tovaru alebo uplynutí rezervačnej lehoty) vymažú.

(8)       Používanie pluginov sociálnych médií
(a)       Facebookové pluginy

Na našej internetovej stráne môžu byť integrované pluginy sociálnej siete Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Pluginy Facebooku rozpoznáte podľa loga Facebooku alebo ikony „Like“ („Páči sa mi“) na našej stránke. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: 

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US

Pri vašej návšteve našich stránok sa aktívnym kliknutím na ikonu pluginu vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Potvrdenie pluginu sociálneho média je výsledkom vášho aktívneho rozhodnutia. Centrum samotné tým nezíska vaše osobné údaje.

Ak vlastní používateľ účet na Facebooku, Facebook môže prípadne sledovať jeho návštevu na našej internetovej stránke a na facebookovej fanúšikovskej stránke centra. My nemáme pritom žiaden vplyv na prenos informácií do spoločnosti Facebook. Ak si neželáte, aby Facebook priradil návštevu našich stránok k vášmu facebookovému účtu, odhláste sa z neho. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Facebooku na

https://www.facebook.com/policy.php

Každým vyvolaním internetových stránok, ktoré prevádzkujeme a na ktorých bol integrovaný nejaký komponent Facebooku (plugin Facebooku), stiahne internetový prehliadač do informačno-technologického systému príslušnej osoby prostredníctvom príslušného komponentu Facebooku automaticky znázornenie príslušného komponentu Facebooku. Celkový prehľad všetkých pluginov Facebooku nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. V rámci tohto technického procesu sa Facebook dozvie, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje príslušná osoba.

Používame facebookové fanúšikovské stránky, za ktoré sme zodpovední spoločne so spoločnosťou Facebook Ireland Limited:

V spoločnej zodpovednosti s Facebookom analyzujeme používanie našej fanúšikovskej stránky z vašej strany (insights). Všetky potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci  insights nájdete na Facebooku; v súčasnosti hlavne v pokynoch Facebooku týkajúcich sa ochrany osobných údajov na stránke

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook vám poskytne aj dôležité obsahy zmluvy uzatvorenej medzi Facebookom a nami o spracúvaní údajov  v spoločnej zodpovednosti podľa čl. 26 GDPR; v súčasnosti na tomto odkaze:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V rámci insights dostávame anonymizované štatistiky – nemáme prístup k osobným údajom, ktoré spracúva Facebook. Anonymizované údaje spracúvame na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, pretože prevažuje náš oprávnený záujem lepšie pochopiť záujmy návštevníka našej fanúšikovskej stránky (čl. 6 ods. 1 f GDPR).

Na našich fanúšikovských stránkach poskytujeme rôzne funkcie pre komunitu, pomocou ktorých môžete nadviazať kontakt s inými používateľmi, a to tak, že budete pridávať príspevky na našej nástenke, zanechávať komentáre alebo lajkovať alebo zdieľať príspevky. Upozorňujeme na to, že tieto oblasti sú verejne prístupné a všetky osobné informácie, ktoré tam uvediete alebo poskytnete pri prihlásení, môžu iné osoby vidieť. Nevieme kontrolovať, ako zaobchádzajú iní používatelia našej fanúšikovskej stránky s týmito informáciami. A hlavne nevieme zabrániť tomu, aby ste nedostávali nevyžiadané správy.

Všetky osobné údaje zadané v rámci funkcií pre komunitu zbierame preto, aby sme vám mohli poskytnúť funkcie pre komunitu v súlade s predpismi. Bez týchto údajov vám nevieme poskytnúť príslušné funkcie pre komunitu. Spracúvanie týchto údajov prebieha na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na využívanie nejakej služby alebo plnenie zmluvy (napr. § 15 ods. 1 zákona o telekomunikačných médiách; čl. 6 ods. 1 b) GDPR), alebo preto, že prevažuje náš oprávnený záujem o uľahčenie a čo možno najefektívnejšie využívanie našej ponuky (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).

Obsahy pridané v oblastiach komunity sa môžu ukladať na dobu neurčitú. Pokiaľ by ste chceli niekedy v budúcnosti odstrániť nejaký pridaný obsah, pošlite nám e-mail na adresu datenschutz@ece.com.

(b)       Instagram pluginy

Na našej internetovej stránke sa používajú takzvané sociálne pluginy („plugins“) Instagramu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy sú označené logom Instagramu, napríklad vo forme „Instagram kamery“. Prehľad o Instagram pluginoch a ich vzhľade nájdete tu:

https://instagram.tumblr.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Ak si vyvoláte niektorú podstránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plugin, vašim aktívnym kliknutím na ikonu pluginu  vytvoríte priame spojenie so servermi Instagramu. Obsah pluginu odošle Instagram priamo na váš prehliadač a začlení ho do stránky. Prostredníctvom tohto začlenenia dostane Instagram informáciu, že váš prehliadač si vyvolal príslušnú stránku našej internetovej prezentácie, aj keď nemáte Instagram profil alebo aj keď práve nie ste prihlásený na Instagrame. Túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) odošle váš prehliadač priamo na server Instagramu v USA a tam ju uloží.

Ak ste prihlásení na Instagrame, instagram vie priamo priradiť návštevu našej internetovej stránky k vášmu Instagramovému účtu. Ak interagujete s pluginom, napríklad ak stlačíte ikonu Instagramu, táto informácia sa tiež priamo odošle na server Instagramu a tam sa uloží. Informácie sa okrem toho zverejnia na vašom Instagramovom účte a zobrazia sa vašim kontaktom. Účel a rozsah zberu údajov a ďalšie spracúvanie a používanie údajov zo strany Instagramu a s tým súvisiace vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v pokynoch o ochrane údajov spoločnosti Instagram:

https://help.instagram.com/155833707900388/

Ak nechcete aby Instagram priamo priradil údaje zozbierané prostredníctvom našej internetovej prezentácie k vášmu Instagramovému účtu, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlásiť z Instagramu. Nahratie Instagram pluginov môžete kompletne zakázať aj pomocou add-ons pre váš prehliadač, napr. pomocou skript-blockera „NoScript“ (http://noscript.net/).

(c)       Používanie YouTube pluginov

Na pridávanie videí používame o. i. poskytovateľa YouTube. YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC so sídlom 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.  YouTube zastupuje Google Inc. so sídlom v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektorých našich internetových stránkach používame pluginy poskytovateľa YouTube. Ak si vyvoláte nejakú internetovú stránku našej internetovej prezentácie s takýmto pluginom – napr. naša mediatéka – a ak aktívne kliknete na príslušnú ikonu pluginu, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube dostane tak informáciu, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste pritom prihlásený ako člen YouTube, YouTube priradí túto informáciu vášmu osobnému účtu. Pri používaní pluginov, ako napr. kliknutím štartovacej ikony videa sa táto informácia tiež priradí k vášmu osobnému účtu. Priradeniu môžete zabrániť tým, že sa pred použitím našej internetovej stránky odhlásite z vášho YouTube účtu a aj z iných účtov firiem YouTube LLC a Google Inc. a vymažete príslušné cookies týchto firiem. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov a pokyny k ochrane údajov spoločnosti YouTube (Google) nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk

(9)       Upozornenia týkajúce sa používania aplikácií

Ako isto viete, na stránkach iných spoločností (napr. iTunes, Google a pod.) sú pravidelne k dispozícii aplikácie na stiahnutie. Ak sa staneme na základe podmienok používania, ktoré platia v tejto spoločnosti, vaším zmluvným partnerom pri kúpe aplikácie ECE, budeme spracúvať údaje, ktoré nám poskytne táto spoločnosť v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na plnenie zmluvy, aby ste si vy mohli stiahnuť aplikáciu na vaše mobilné koncové zariadenie.

Naša aplikácia používa nasledujúce oprávnenia na účely uvedené za ňou, pomocou ktorých získa prístup k určitým funkciám vášho mobilného koncového zariadenia:

 • Fotoaparát – Naše aplikácie používajú kameru vášho koncového zariadenia na poskytnutie funkcií v oblasti „augmented reality“ (rozšírená realita). Prístup k fotoaparátu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach vášho zariadenia.
 • Poloha – Naše aplikácie môžu používať údaje o polohe vášho koncového zariadenia s cieľom zobrazovať správy z vášho regiónu. Prístup k údajom o polohe môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach vášho zariadenia.

3. Všeobecné zásady spracúvania vašich osobných údajov v našom centre a na našej internetovej stránke

a)   Príjemca údajov

Vaše údaje dostanú len tie interné miesta alebo organizačné jednotky a iné spoločensko-právne s nami združené firmy, ktoré ich potrebujú na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo ak potrebujeme údaje v rámci spracovania a uplatňovania nášho oprávneného záujmu.

Poskytovanie vašich údajov externým príjemcom prebieha v súvislosti s realizáciou zmluvy, pokiaľ sme povinný plniť zákonné predpisy v súvislosti s informovanosťou, hlásením alebo poskytovaním údajov, pokiaľ ste nám udelili súhlas na poskyntutie údajov tretím osobám alebo externým poskytovateľom služieb, ktorí pracujú z nášho poverenia ako spracovatelia objednávok alebo ktorí preberajú za nás určité funkcie (napr. IT služby, počítačové centrá, likvidátori dát alebo kuriérske služby). 

b)   Poskytovanie údajov do tretej krajiny

Vaše údaje poskytujeme miestam v štátoch so sídlom mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) (tzv. tretie krajiny), ktoré pracujú pre nás ako spracovatelia objednávok (napr. IT služby alebo počítačové centrá). V rámci používania služby Google Analytics prenášame vašu skrátenú IP adresu do USA. Pri tomto prenose sa môžu poskytnúť vaše údaje poskytovateľom pluginov sociálnych médií, ďalšie podrobnosti nájdete v ich vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ by príslušná krajina nemala uznesenie Európskej komisie o primeranej úrovni ochrany údajov v nej, uzatvoríme zmluvy podľa predpisov EÚ o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečia a zaručia primeranú ochranu vašich práv a slobôd. Altenatívne môže vychádzať prenos údajov z vykonávacieho uznesenia Európskej komisie (EÚ) 2016/1250 zo dňa 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a rady 95/46/ES o o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Na požiadanie vám poskytneme podrobné informácie.

V iných prípadoch neposkytujeme vaše osobné údaje do štátov mimo EÚ alebo EHS a ani medzinárodným organizáciám.

c)   Trvanie úschovy údajov

Dodržiavame princípy zabraňovania zberu údajov a úspornosti údajov. Z toho dôvodu ukladáme vašej osobné údaje, pokiaľ ich vôbec zbierame, len tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie cieľa spracúvania údajov alebo ako to stanovujú rôzne zákonné lehoty úschovy. Po zániku príslušného účelu, odvolaní nášho súhlasu alebo po uplynutí zákonných lehôt úschovy automaticky zablokujeme príslušné údaje a vymažeme ich v súlade so zákonnými predpismi.

d)   Vaše práva osoby, ktorej sa týka zber údajov

Ak si uplatníte svoje práva podľa tohto odseku v súlade s platnými zákonmi, oznámime opravu, o ktorú ste požiadali alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania všetkým príjemcom, ktorím boli osobné údaje poskytnuté, pokiaľ toto oznámenie nie je nemožné alebo spojené s neprimeranými nákladmi.

Ak si uplatníte svoje práva a/alebo ak chcete dostať všetky dôležité informácie, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 10. Najneskôr do 1 mesiaca po prijatí vašej žiadosti vám odpovieme. Podľa platného práva a nasledujúcich informácií máte právo žiadať informáciu o vašich osobných údajoch, ich opravu, vymazanie alebo prenosnosť osobných údajov, ktoré spracúvame (napr. prenos vašich osobných údajov inému poskytovateľovi služieb), ako aj obmedzenie spracúvania.

(1)       Právo informácie

Máte právo kedykoľvek požiadať o bezplatnú informáciu o. i. o údajoch, ktoré spracúvame, o účele spracúvania, kategóriách príjemcov, plánovanom trvaní úschovy alebo v prípade prenosu do tretej krajiny o vhodných zárukách. Okrem toho máte nárok dostať kópiu vašich údajov.

(2)       Oprava vašich osobných údajov

Podľa platného práva máte nárok na opravu vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Prostredníctvom vašich nastavení služieb môžete aktualizovať vaše informácie o účte, zmeniť vaše nastavenia profilu, objednať si/zrušiť naše správy a nastaviť vaše preferencie týkajúce sa zdieľania služieb, o. i. lokálne funkcie.

Ak ste sa písomne alebo prostredníctvom e-mailu prihlásili na odber našich služieb, obráťte sa písomne alebo prostredníctvom e-mailu na nás na kontaktných údajoch uvedených v bode 10.

(3)       Vymazanie vašich osobných údajov

Na kontaktných údajoch uvedených v bode 10 nás môžete kedykoľvek písomne alebo prostredníctvom e-mailu vyzvať na vymazanie vašich osobných údajov. Ak nás vyzvete na vymazanie údajov, všetky poskytnuté údaje týkajúce sa vašej osoby okamžite vymažeme, pokiaľ zanikol účel spracúvania a pokiaľ tomu neodporujú zákonné alebo právne povinnosti úschovy. V tomto prípade údaje zablokujeme.

(4)       Obmedzenie spracúvania

Ak nás na kontaktných údajoch uvedených v bode 10 písomne alebo prostredníctvom e-mailu vyzvete na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napr. ak pochybujete o správnosti, zákonnosti alebo nevyhnutnosti spracúvania vašich osobných údajov z našej strany, zredukujeme spracúvanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (uloženie) a v prípade potreby ich použijeme len na zistenie, uplatnenie alebo presadenie právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických alebo právnických osôb ako aj z iných právnych dôvodov. Pokiaľ sa toto obmedzenie zruší a my budeme znovu spracúvať vaše osobné údaje, okamžite vás budeme o tom informovať.

(5)       Prenosnosť vašich osobných údajov

Máte právo dostať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy a ktoré sú počítačovo spracúvané. Ak nás na kontaktných údajoch uvedených v bode 10 písomne alebo prostredníctvom e-mailu vyzvete, okamžite po prijatí vašej žiadosti vám poskytneme vaše osobné údaje v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Na požiadanie poskytneme vaše osobné údaje externým subjektom (dátový kontrolór), ktoré uvediete vo vašej žiadosti, pokiaľ táto žiadosť neporušuje práva alebo slobodu tretích osôb a pokiaľ je technicky realizovateľná.

(6)       Odvolanie vášho súhlasu/právo na podanie námietky

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu alebo listu (kontaktné údaje pozri bod 10 Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať na tie účely, na ktoré ste udelili súhlas a zablokujeme ich. Odvolanie nášho súhlasu sa netýka zákonnosti spracúvania na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním.  

(7)       Právo na podanie námietky

Okrem toho máte právo kedykoľvek podať námietku proti nášmu spracúvaniu údajov, ktoré sa vás týkajú, z dôvodov, ktoré vyplynú z vašej mimoriadnej situácie, ktorá vznikne na základe čl. 6 ods. 1 písmeno e (výkon funkcie vo verejnom záujme) alebo čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa); toto platí aj pre profilovanie vychádzajúce z týchto ustanovení. V tomto prípade už nebudeme spracúvať údaje, ktoré sa vás týkajú, okrem prípadov, kedy vieme preukázať nevyhnutné dôvody spracúvania vyžadujúce ochranu, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa vašej osobné údaje spracúvajú na účely priamej reklamy, máte právo kedykoľvek sa odvolať proti spracúvaniu týchto údajov na účely takejto reklamy. Pokiaľ podáte námietku proti spracúvaniu na účely priamej reklamy, tieto údaje už nebudeme spracúvať na tento účel.

Prípadné námietky pošlite na adresu uvedenú v bode 9.

(8)       Sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť na naše spracúvanie osobných údajov príslušnému dozornému orgánu:


Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
+43 1 52 152-0
dsb@dsb.gv.at | https://www.dsb.gv.at/

(9)       Zmena našich ustanovení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo prípadnej zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov, aby vždy zodpovedalo aktuálnym právnym požiadavkám alebo aby sme zmeny našich výkonov upravili aj vo vyhlásení o ochrane údajov, napr. pri zavedení nových služieb. Pri vašej opätovnej návšteve bude potom platiť nové vyhlásenie o ochrane údajov.

(10)      Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť vaše práva uvedené v bode 6., obráťte sa na nás prostredníctvom nasledujúcich údajov:

ECE Projektmanagement Austria GmbH
Europaplatz 3
Stiege 4, 7. Stock
1150 Wien
dataprotection@ece.com

Hamburg, 30.11. 2018