Ochrana dát

 1. Na začiatok
 2. Ochrana dát

Ochrana dát

 

 

 

 

Teší nás váš záujem o naše centrum a našu internetovú stránku. Ochranu vašich osobných údajov berieme vážne a v nasledujúcom texte by sme vás chceli informovať o tom, v akom rozsahu a na aké účely zbierame a spracúvame vaše údaje, aby ste sa pri návšteve nášho centra a našej internetovej stránky cítili bezpečne a dobre.

I.    PREVÁDZKOVATEĽ

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov v našom centre a na našej internetovej stránke, je:

ECE Projektmanagement Austria GmbH
Albertgasse 35/1
1080 Wien
Österreich / Austria
E-Mail: datenschutz-austria@ece.com

 

II.    ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ZBERE A SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. SPRACÚVANIE ÚDAJOV V NAŠOM CENTRE

V našom centre spracúvame osobné údaje, tzn. informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako napr. vaše meno a adresu, v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

a)        Zákonnosť spracúvania osobných údajov v centre

(1)       Na na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 a GDPR)

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na konkrétne účely, spracúvanie je na základe vášho súhlasu zákonné. Dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním.

(2)       Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 b GDPR)

Vaše osobné údaje spracúvame sčasti na plnenie zmluvy, ktorú sme uzatvorili s vami na základe vašej žiadosti alebo na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako napr. v rámci jestvujúcej povinnosti poskytnúť vám naše služby.  Ďalšie podrobnosti o príslušných účeloch spracúvania osobných údajov nájdete vždy v smerodajnej zmluvnej dokumentácii a podmienkach účasti.

(3)       V rámci oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 f GDPR)

Pokiaľ je to nevyhnutné, spracúvame vaše údaje na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích subjektov.  Patria sem:

 • reklama alebo prieskum trhu a prieskum verejnej mienky, ak ste nenamietali proti použitiu vašich osobných údajov,
 • uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v právnych sporoch,
 • zaistenie IT bezpečnosti a IT prevádzky,
 • zabránenie páchaniu trestných činov a ich objasňovanie,
 • stráženie pomocou videokamier na ochranu domového práva, na zhromažďovanie dôkazov alebo na usvedčovanie,
 • opatrenia v súvislosti s bezpečnosťou budov a zariadení,
 • opatrenia na zabezpečenie domového práva
b)        Účely spracúvania osobných údajov v centre

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje v našom centre v rámci akcií, služieb a procesov, deje sa to na nižšie uvedené účely: 

 • účasť na výherných súťažiach
 • prihlásenie sa na odber newsletterov alebo na nejaké podujatia
 • účtovné operácie
 • registrácia do zákazníckej zóny
 • platby
 • rezervácia produktov
 • účasť na akciách centra (prihlásenie sa napr. na cyklistické výlety, do súťaží alebo na podujatia centra)
 • starostlivosť o deti
 • zapožičanie majetku centra
 • zhotovovanie fotografií alebo videí
 • stráženie pomocou videokamier
 • žiadosti o prijatie do zamestnania
 • noviny centra
 • zákaznícky servis a zábavné akcie
 • vydávanie poukážok
 • registrácia sťažností, škodových prípadov alebo nálezov
 • príprava a realizácia podujatí
 • servisné služby centra.
c)        Kategórie osobných údajov spracúvaných v centre

V závislosti od typu zmluvy, súhlasu a akcie spracúvame nasledujúce kategórie údajov:

obrazové a video dáta, kontaktné údaje, krstné meno a priezvisko, e-mailová adresa (na zasielanie newsletterov), dátum narodenia (na preukázanie veku), bankové údaje (napr. pri online platbách), fakturačné údaje, údaje zo žiadostí o prijatie do zamestnania a parkovacie údaje.

2. SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE

Internetovú stránku centra môžete navštíviť aj bez toho, aby sme od vás vyžadovali osobné údaje. Dozvieme sa len to, z akej IP adresy a v akom čase bola určitá stránka navštívená. Na našej internetovej stránke je pritom integrovaný systém (pozri nižšie), ktorý zaručuje anonymizáciu IP adries. Znamená to, že analýza na výlučne štatistické účely môže byť vykonaná, jednotlivý návštevník však zostane anonymný.

Vo výnimočných prípadoch, a len ak ste udelili svoj súhlas, alebo ak sme na to zo zákona oprávnení, získavame od vás ako používateľa internetovej stránky osobné údaje, aby sme vám na jednej strane poskytli obsahy webu a na druhej strane ponúkli ďalšie služby, ako napr. nadviazanie kontaktu prostredníctvom kontaktného formulára, objednávku nášho newsletteru, registráciu do nášho vernostného portálu a pod. 

a)        Zákonnosť spracúvania osobných údajov na našej internetovej stránke
(1)       Na na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 a GDPR)

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na konkrétne účely, spracúvanie je na základe vášho súhlasu zákonné. Dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním.

(2)       Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 b GDPR) 

Vaše osobné údaje spracúvame sčasti na plnenie zmluvy, ktorú sme uzatvorili s vami na základe vašej žiadosti alebo na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako napr. v rámci jestvujúcej povinnosti poskytnúť vám naše služby. Ďalšie podrobnosti o príslušných účeloch spracúvania osobných údajov nájdete vždy v smerodajnej zmluvnej dokumentácii a podmienkach účasti.

(3)       V rámci oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 f GDPR) 

Pokiaľ je to nevyhnutné, spracúvame vaše údaje na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích subjektov. Patria sem napr.:

 • reklama alebo prieskum trhu a prieskum verejnej mienky, ak ste nenamietali proti použitiu vašich osobných údajov,
 • používanie súborov cookie (podrobnejšie informácie nájdete nižšie)
 • uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v právnych sporoch,
b)    Účely spracúvania údajov na našej internetovej stránke

Pokiaľ zbierame vaše osobné údaje na našej internetovej stránke, deje sa to na uvedené účely: 

 • technická realizácia internetovej stránky a sledovanie funkčnosti 
 • nadviazanie kontaktu prostredníctvom kontaktného formulára alebo videokonzultácie
 • posielanie newsletterov 
 • štatistická analýza používania internetovej stránky
 • vytváranie profilov
 • zverejňovanie obsahov, ktoré zadáte pri návšteve našej internetovej stránky
 • zverejňovanie fotografií na základe vášho súhlasu
 • účasť na výherných súťažiach
 • rezervácie v rámci registrácie do nášho nástroja „Digital mall“
 • vytvorenie zákazníckeho účtu
 • objednanie poukážok centra
 • objednanie parkovacích kariet  
 • zber údajov o vašom zariadení (použitím súborov cookie)
 • obsahy v sociálnych médiách vygenerované používateľom
 • komunikácia cez aplikáciu       

c)    Kategórie údajov spracúvaných na našej internetovej stránke

Na našej internetovej stránke spracúvame vaše osobné údaje rôznymi spôsobmi:

(1)       Hosting a protokolové súbory                                           

Služby hostingu, ktoré využívame, slúžia na poskytnutie nasledujúcich služieb: služby týkajúce sa infraštruktúry a platformy, výpočtový výkon počítača, úložisko a databázové služby, bezpečnostné služby, ako aj služby technickej údržby, ktoré používame na účely prevádzkovania tejto online ponuky. 

V tejto súvislosti spracúvame my alebo náš poskytovateľ hostingu inventárne údaje, kontaktné údaje, údaje o obsahu, zmluvné údaje, údaje o používaní, metadáta a komunikačné údaje zákazníkov, záujemcov a návštevníkov tejto online ponuky na základe našich oprávnených záujmov o efektívne a bezpečné poskytnutie tejto online ponuky podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR v spojení s čl. 28 GDPR (uzatvorenie zmluvy o spracúvaní objednávok).

My alebo náš poskytovateľ hostingu zbierame na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR údaje o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. protokolové súbory servera).  K prístupovým údajom patria názov navštívenej internetovej stránky, súbor, dátum a čas návštevy, prenesený objem dát, hlásenie o úspešnom načítaní, typ prehliadača s verziou, operačný systém používateľa, naposledy navštívená stránka (referrer URL), IP adresa a dopytujúci poskytovateľ.

Informácie protokolových súborov sa ukladajú z bezpečnostných dôvodov (napr. na účely objasnenia zneužitia alebo podvodov) a následne sa vymažú. Údaje, ktoré sa musia na účely dokazovania uchovávať dlhšie, sa nevyžú až do konečného objasnenia príslušného prípadu.
Pri každom načítaní našej internetovej stránky sa z vášho internetového prehliadača automaticky odošlú určité informácie na server internetovej stránky, aby sa zabezpečila komunikácia medzi vaším prehliadačom a serverom. Tieto informácie sa ukladajú do tzv. protokolového súboru. Sú to napr. informácie o

 • type a verzii internetového prehliadača, ktorý používate,
 • operačnom systéme, ktorý používate,
 • internetovej stránke, z ktorej ste sa dostali na aktuálnu stránku,
 • názve počítača (IP adresa), ako aj o
 • čase návštevy.

Po opustení internetovej stránky vymažeme alebo anonymizujeme vašu IP adresu s výhradou prípadných zákonných povinností archivácie, pokiaľ z vyhlásenia o ochrane osobných údajov nevyplýva niečo iné a pokiaľ je to z právneho hľadiska prípustné.

V ostatných prípadoch používame informácie, ktoré boli z vášho internetového prehliadača odoslané na naše servery, v anonymizovanej podobe – bez možnosti priradenia k vašej osobe – na analýzu a zdokonaľovanie našich služieb. Týmto spôsobom môžeme napr. odhaliť prípadné chyby alebo zistiť, ktoré dni a hodiny sa používajú naše internetové stránky obzvlášť intenzívne.

(2)       Newsletter a nadviazanie kontaktu 

Ak sa na našej internetovej stránke prihlásite na odber našich newsletterov, zaevidujeme vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vám mohli posielať objednaný newsletter.
V rámci nášho kontaktného formulára zbierame vaše meno, e-mailovú adresu a telefónne číslo, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky.

(3)       Používanie súborov cookie
(a)       Všeobecná časť

Pri návšteve našej internetovej stránky používame technológie na zber údajov, ako napr. súbory cookie, tagy, pixely, beacony a pod., vo vašom prehliadači, aby sme vedeli zaznamenať špecifické informácie o vašej aktuálnej relácii prehliadača.  Tieto technológie sa na iných internetových stránkach označujú často všeobecne ako „súbory cookie“. Súbory cookie umožnia našej internetovej stránke uložiť na určité časové obdobie vaše akcie a preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné obľúbené spôsoby zobrazenia), aby ste pri vašej ďalšej návšteve stránky alebo prepínaní medzi jednotlivými stránkami nemuseli tieto stránky vždy znova zadávať. Súbory cookie používame na rôzne účely. Z tohto dôvodu platia pre používanie súborov cookie rôzne právne základy. V nasledujúcej časti sa dozviete, ktoré nevyhnutné súbory cookie používame a na aké účely.

„NEVYHNUTNÉ“ súbory cookie – funkčnosť internetovej stránky a administrácia.

„Nevyhnutné súbory cookie“ používame na prevádzku našej internetovej stránky. Na účely administrácie a identifikácie sa pritom ukladá aj vaše osobné identifikačné číslo návštevníka našej internetovej stránky. Vďaka tomuto číslu vám vieme poskytovať nemenné pozitívne služby. Ukladáme údaje, ako napr. vami uložené preferované jazyky. Tieto súbory cookie sa ukladajú na čas vašej relácie prehliadača. Bez týchto súborov cookie vám nevieme zobraziť celý rozsah našej internetovej stránky.

„FUNCTIONAL“ – zlepšenie výkonu internetovej stránky

„Funkčné súbory cookie“ používame na neustále zlepšovanie výkonu našej internetovej stránky. Patria sem údaje, ktoré zbierame od vás na nasledujúce účely:

Analýza webu – na základe vášho správania pri surfovaní analyzujeme údaje v záujme zlepšenia funkčnosti a vzhľadu našej internetovej stránky.

Účinnosť reklamy – na základe cesty, ktorou sa dostanete na našu internetovú stránku, meriame účinnosť našej reklamy prostredníctvom analýzy počtu kliknutí na našu reklamu. Týmto spôsobom optimalizujeme účinok inzerátov, ktoré zverejňujeme na externých internetových stránkach.

Odstraňovanie chýb – meriame chyby na našich internetových stránkach, aby sme mohli chyby a iné problémy okamžite odstrániť.

Testy dizajnu – pomocou testov A/B alebo multivariantných testov zabezpečujeme pre používateľov našej internetovej stránky konštantný vzhľad stránky počas jednej relácie a prípadných ďalších relácií.

„REKLAMA“ - alebo „DIRECT ADVERTISING ON THIRD-PARTY ADVERTISING PLATFORMS“ a reklama

„Reklamné súbory cookie“ našich reklamných partnerov používame na zabezpečenie zobrazenia našich reklám v správnom čase a na správnom mieste. Pri týchto súboroch cookie ide o permanentné súbory cookie, ktoré sú však časovo obmedzené. Tieto súbory cookie obsahujú osobný charakteristický znak, pomocou ktorého sa dá priradiť správanie pri surfovaní k jednotlivým používateľom. Okrem toho používame tieto súbory cookie na zabezpečenie toho, aby sa používateľovi nezobrazovala reklama neobmedzene a na meranie účinnosti našich reklamných kampaní. Charakteristické znaky ukladané týmito súbormi cookie poskytujú naši partneri. My nemôžeme v našich systémoch použiť tie isté charakteristické znaky. Okrem toho používame tieto súbory cookie na zobrazenie reklamy, ktorá je z hľadiska vašej polohy dôležitá, napr. aby sme vás informovali o miestach, na ktorých je dostupný produkt, ktorý si práve prezeráte.

(b) Google Analytics

Táto internetová stránka využíva Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics tiež používa súbory cookie na analýzu používania našej internetovej stránky zo strany našich návštevníkov. Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vygenerované prostredníctvom súborov cookie sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Z dôvodu anonymizácie IP adresy na tejto internetovej stránke sa však v členských štátoch Európskej únie alebo iných zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore najprv vaša IP adresa pre Google skráti. Vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Na žiadosť prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto internetovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na internetovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním internetovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú odovzdáva váš prehliadač v rámci Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť vhodným nastavením vášho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však, že v tom prípade možno nebudete môcť v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto internetovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov o vašom používaní týchto internetových stránok vygenerovaných prostredníctvom súborov cookie (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google zak, že si stiahnete a do prehliadača nainštalujete plugin z tejto webovej lokality. Aktuálny odkaz:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zberu údajov zo strany Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Do vášho počítača sa uloží súbor cookie na odhlásenie (opt-out-cookie), ktorý zabráni budúcemu zberu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky:

Deaktivovať Google Analytics

Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.google.com/analytics/terms/de.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/.

Upozorňujeme na to, že na tejto internetovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bolo zabezpečené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP-masking).

(4)       Spracúvanie údajov v rámci prihlásenia prostredníctvom ponuky LOGIN

V rámci vašej registrácie prostredníctvom ponuky LOGIN zbierame nasledujúce údaje: meno, e-mailová adresa, adresa, okrem toho používame, zbierame a spracúvame v tejto súvislosti ďalšie informácie týkajúce sa vášho nákupného profilu, 

 • frekvencia a trvanie návštevy našich internetových stránok, 
 • informácie týkajúce sa vášho správania pri nakupovaní a návštevách (najmä sledovanie (tracking)), ako aj produktov (ponuky, akcie, novinky a pod.) ktoré ste označili za zaujímavé,
 • osobné údaje, ktoré sú súčasťou obsahov, ktoré nahrávate, pridávate alebo iným spôsobom sprístupníte prostredníctvom našich služieb, napr. vaše záujmy a váš zoznam sledovaných položiek,
 • váš dátum narodenia na účely odoslania narodeninového bonusu.
(5)       Objednávanie poukážok

Prostredníctvom našej internetovej stránky si môžete zakúpiť aj poukážky nášho centra. Ak využijete túto ponuku, zbierame nasledujúce údaje: meno, bankové údaje, e-mailová adresa.

(6)       Objednávanie parkovacích kariet

Okrem toho si môžete na našej internetovej stránke zakúpiť aj parkovacie karty do parkovacích domov nášho centra. Ak využijete túto ponuku, zbierame nasledujúce údaje: meno, bankové údaje, e-mailová adresa.

(7)       Rezervácie

V rámci používania našich digitálnych nákupných stredísk (Digital mall) vám poskytujeme možnosť rezervácie tovaru v našich centrách a jeho následné vyzdvihnutie. V záujme zabezpečenia správneho priradenia rezervácie odosielame rezervačné údaje (meno, priezvisko, e-mailovú adresu, predmet a čas rezervácie) príslušnému prevádzkovateľovi obchodu. Údaje sa po ukončení procesu rezervácie (vyzdvihnutí tovaru alebo uplynutí rezervačnej lehoty) vymažú.

(8)       Použitie pluginov sociálnych médií vrátane fanúšikovských stránok Facebooku
(a)       Pluginy Facebooku

Na našej internetovej stráne môžu byť integrované pluginy sociálnej siete Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Pluginy Facebooku rozpoznáte podľa loga Facebooku alebo ikony „Like“ („Páči sa mi“) na našej stránke. Prehľad pluginov Facebooku nájdete tu: 

developers.facebook.com/docs/plugins/

Pri vašej návšteve našich stránok sa aktívnym kliknutím na ikonu pluginu vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Potvrdenie pluginu sociálneho média je výsledkom vášho aktívneho rozhodnutia. Centrum samotné tým nezíska vaše osobné údaje.

Ak vlastní používateľ účet na Facebooku, Facebook môže prípadne sledovať jeho návštevu na našej internetovej stránke a na facebookovej fanúšikovskej stránke centra. My nemáme pritom žiaden vplyv na prenos informácií do spoločnosti Facebook. Ak si neželáte, aby Facebook priradil návštevu našich stránok k vášmu facebookovému účtu, odhláste sa z neho. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Facebooku na adrese

de-de.facebook.com/policy.php

Pri každej návšteve internetových stránok, ktoré prevádzkujeme a na ktorých bol integrovaný nejaký komponent Facebooku (plugin Facebooku), internetový prehliadač automaticky stiahne do informačno-technologického systému dotknutej osoby symbol príslušného komponentu Facebooku. Celkový prehľad všetkých pluginov Facebooku nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohto technického procesu sa Facebook dozvie, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky navštevuje príslušná osoba.

Používame aj facebookové fanúšikovské stránky, za ktoré sme zodpovední spoločne so spoločnosťou Facebook Ireland Limited:

V rámci spoločnej zodpovednosti s Facebookom analyzujeme používanie našej fanúšikovskej stránky z vašej strany (insights). Všetky potrebné informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci náhľadov stránok nájdete na Facebooku; v súčasnosti predovšetkým v zásadách Facebooku týkajúcich sa ochrany osobných údajov na stránke https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook vám poskytne aj dôležité obsahy zmluvy uzatvorenej medzi Facebookom a nami o spracúvaní údajov v rámci spoločnej zodpovednosti podľa čl. 26 GDPR; v súčasnosti na tomto odkaze: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V rámci nahliadnutí dostávame len anonymizované štatistiky – nemáme prístup k osobným údajom, ktoré spracúva Facebook. Anonymizované údaje spracúvame na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, pretože prevažuje náš oprávnený záujem o lepšie pochopenie záujmov návštevníka našej fanúšikovskej stránky (čl. 6 ods. 1 f GDPR).

Na našich fanúšikovských stránkach poskytujeme rôzne funkcie určené pre komunitu, pomocou ktorých môžete nadviazať kontakt s inými používateľmi, a to tak, že budete pridávať príspevky na našej nástenke, zanechávať komentáre alebo lajkovať či zdieľať príspevky. Upozorňujeme na to, že tieto oblasti sú verejne prístupné a všetky osobné informácie, ktoré tam pri prihlásení uvediete alebo poskytnete, môžu vidieť aj iné osoby. My nevieme kontrolovať zaobchádzanie iných používateľov našej fanúšikovskej stránky s týmito informáciami. A hlavne nevieme zabrániť tomu, aby ste nedostávali nevyžiadané správy.

Všetky osobné údaje zadané v rámci funkcií určených pre komunitu zbierame z toho dôvodu, aby sme vám mohli funkcie určené pre komunitu poskytnúť v súlade s predpismi. Bez týchto údajov vám príslušné funkcie určené pre komunitu nemôžeme poskytnúť. Spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na používanie nejakej služby alebo na plnenie zmluvy (napr. § 15 ods. 1 zákona o telekomunikačných médiách; čl. 6 ods. 1 b) GDPR), alebo preto, že prevažuje náš oprávnený záujem o uľahčenie a čo možno najefektívnejšie používanie našej ponuky (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).

Obsahy pridané v oblastiach pre komunitu sa môžu ukladať na dobu neurčitú. Pokiaľ by ste chceli niekedy v budúcnosti odstrániť nejaký pridaný obsah, pošlite nám e-mail na adresu datenschutz-austria@ece.com

(b)       Pluginy Instagramu

Na našej internetovej stránke používame tzv. sociálne pluginy („pluginy“) Instagramu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy sú označené logom Instagramu, napr. vo forme „instagramového fotoaparátu“. Prehľad pluginov Instagramu a ich vzhľad nájdete tu: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Ak navštívite niektorú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje takýto plugin, aktívnym kliknutím na ikonu pluginu sa vytvorí priame spojenie so servermi Instagramu. Instagram poskytne obsah pluginu priamo vášmu internetovému prehliadaču a bude začlenený do stránky. Vďaka tomuto začleneniu dostane Instagram informáciu, že váš internetový prehliadač navštívil príslušnú stránku našej internetovej prezentácie, aj keď nevlastníte instagramový profil alebo práve nie ste prihlásený na Instagrame. Váš internetový prehliadač odošle túto informáciu (vrátane vašej IP adresy) priamo na server Instagramu do USA, kde sa uloží. 

Ak ste prihlásený na Instagrame, Instagram môže návštevu našej internetovej stránky priamo priradiť k vášmu instagramovému účtu. Ak komunikujete s pluginmi, napr. ak stlačíte ikonu „Instagram“, táto informácia sa tiež priamo odošle na server Instagramu a tam sa uloží.  Informácie sa zverejnia aj vo vašom instagramovom účte, kde sa zobrazia vašim kontaktom. Informácie o účele a rozsahu zberu údajov a ďalšom spracúvaní a používaní údajov zo strany Instagramu, ako aj o vašich právach s tým súvisiacich a možnostiach zrušenia v záujme ochrany vášho súkromia nájdete v zásadách spoločnosti Instagram týkajúcich sa ochrany osobných údajov: https://help.instagram.com/155833707900388/

Ak nechcete, aby Instagram priamo priraďoval údaje zhromaždené prostredníctvom našej internetovej stránky k vášmu instagramovému účtu, musíte sa pred návštevou našej internetovej stránky z Instagramu odhlásiť. Stiahnutiu pluginu Instagramu môžete úplne zabrániť aj pomocou add-onu pre váš internetový prehliadač, napr. prostredníctvom blokovania skriptov „NoScript“ (http://noscript.net/). 

(c)       Používanie pluginov YouTube

Na pridávanie videí používame o. i. YouTube. YouTube prevádzkuje spoločnosť YouTube LLC s hlavným sídlom v 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube zastupuje spoločnosť Google Inc. so sídlom v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Na niektorých internetových stránkach používame pluginy spoločnosti YouTube. Ak navštívite internetové stránky, ktoré obsahujú takýto plugin – napr. našu mediatéku – a aktívne kliknete na príslušnú ikonu pluginu, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube. Server YouTube dostane pritom oznámenie o tom, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený ako člen YouTube, YouTube priradí túto informáciu k vášmu osobnému používateľskému účtu. Pri používaní pluginu, napr. pri kliknutí na ikonu na spustenie videa sa táto informácia tiež priradí k vášmu používateľskému účtu. Tomuto priradeniu môžete zabrániť tak, že sa pred použitím našej internetovej stránky odhlásite z vášho používateľského účtu YouTube, ako aj z iných používateľských účtov spoločností YouTube LLC a Google Inc. a vymažete príslušné súbory týchto spoločností. Ďalšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti YouTube (Google) nájdete na stránke www.google.de/intl/de/policies/privacy/

d)       Plugin XING

Naša internetová stránka používa funkcie siete XING. Prevádzkovateľom je spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko.
Pri každej návšteve našich stránok, ktoré obsahujú funkcie XING, sa vytvorí spojenie so servermi XING. Pokiaľ je nám známe, osobné údaje sa pritom neukladajú. Neukladajú sa ani IP adresy a nevyhodnocuje sa ani správanie pri používaní.
Plugin XING sa používa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ internetovej stránky má oprávnený záujem o čo najväčšiu viditeľnosť v sociálnych médiách.
Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a ikone zdieľania XING nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti XING. https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

(e)       LinkedIn Insight Tag

Naša internetová stránka používa konverzný nástroj „LinkedIn Insight Tag“ spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company.  Tento nástroj vygeneruje vo vašom internetovom prehliadači súbor cookie, ktorý umožňuje o. i. zber nasledujúcich údajov: IP adresa, parametre zariadenia a prehliadača, ako aj udalosti stránky (napr. návštevy stránky). Tieto údaje sa kódujú, do siedmych dní sa anonymizujú a anonymizované údaje sa do 90 dní vymažú. LinkedIn nezdieľa s ECE žiadne osobné údaje, poskytuje len anonymizované správy o cieľovej skupine internetových stránok a účinnosti inzercie. Okrem toho poskytuje LinkedIn prostredníctvom nástroja Insight Tag možnosť retargetingu. ECE môže pomocou týchto údajov zobrazovať cielenú reklamu mimo svojej internetovej stránky bez toho, aby ste boli pritom identifikovaný ako návštevník internetovej stránky. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti LinkdeIn nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.
Členovia LinkedInu môžu upraviť používanie osobných údajov na reklamné účely vo svojich nastaveniach účtu. Ak chcete deaktivovať Insight-Tag na našej internetovej stránke („opt-out“), kliknite sem.

(9)       Informácie o používní aplikácií

Ako iste viete, na stránkach tretích prevádzkovateľov (ako napr. iZunes, Google a pod.) nájdete pravidelne aplikácie na stiahnutie. Ak sa stane ECE pri zakúpení aplikácie vaším zmluvným partnerom na základe platných podmienok používania takéhoto prevádzkovateľa, bude spracúvať údaje, ktoré jej poskytne tretí prevádzkovateľ, v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, aby ste si mohli stiahnuť aplikáciu do vášho mobilného koncového zariadenia.

Naša aplikácia používa na nižšie uvedené účely nasledujúce oprávnenia, prostredníctvom ktorých získa prístup k určitým funkciám vášho mobilného koncového zariadenia:

 • Fotoaparát – naše aplikácie používajú fotoaparát vášho koncového zariadenia na poskytnutie funkcií v oblasti rozšírenej reality („augmented reality“). Prístup k fotoaparátu môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach vášho koncového zariadenia.
 • Poloha – naše aplikácie môžu používať údaje o polohe vášho koncového zariadenia, aby vám zobrazili správy z vášho regiónu. Prístup k údajom o polohe môžete kedykoľvek deaktivovať v nastaveniach vášho koncového zariadenia.

 

3. SPOLOČNÉ ZÁSADY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V NAŠOM CENTRE A NA NAŠEJ INTERNETOVEJ STRÁNKE

a) Príjemcovia údajov

Vaše údaje získajú interné miesta, resp. organizačné jednotky alebo iné spoločnosti, ktoré sú s nami zo spoločensko-právneho hľadiska prepojené, len v tom prípade, ak je to nevyhnutné na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností alebo ak potrebujeme údaje v rámci spracovania a presadzovania nášho oprávneného záujmu.

Vaše údaje poskytujeme externým príjemcom v súvislosti s realizáciou zmluvy, pokiaľ sme v rámci plnenia zákonných predpisov povinní poskytovať informácie, hlásenia alebo odovzdávať údaje, pokiaľ ste nám udelili súhlas s poskytnutím údajov tretím subjektom alebo externým poskytovateľom služieb, ktorí pôsobia na základe nášho poverenia ako sprostredkovatelia alebo ktorí preberajú za nás určité funkcie (napr. poskytovatelia IT služieb, výpočtové strediská, firmy špecializované na likvidáciu dát alebo kuriérske služby, marketing, nábor nových zamestnancov, newsletter, bezpečnosť, úverové služby, logistika, tlačové služby, telekomunikácia, parkovacie služby a poskytovatelia finančných služieb).

Ak ste na to udelili svoj výslovný súhlas, poskytneme tretím subjektom aj vaše fotografie. Sú to napr. Facebook, Instagram a iné sociálne siete, ktoré využíva ECE, ale aj sociálne média agentúr a iných tretích subjektov. Vaše fotografie samozrejme nebudeme poskytovať nikomu, pokiaľ ste na to neudelili výslovný súhlas.

b) Doba uchovávania

Na základe vášho súhlasu budú vaše osobné údaje uložené na účely plnenia zmluvy alebo ochrany oprávnených záujmov. Ak napriek tomu odvoláte svoj súhlas, resp. ak budete namietať proti spracúvaniu údajov alebo ak zanikne účel spracúvania, budú fotografie a iné osobné údaje z počítačových systémov ECE v rámci primeraného obdobia vymazané, ako aj odstránené z internetových stránok a stránok sociálnych sietí nákupných centier ECE, okrem prípadov, v ktorých je nevyhnutné – časovo obmedzené – ďalšie spracovanie z dôvodu zákonných povinností archivácie.

ECE okrem toho nemá žiaden vplyv na zverejnenie v externých online médiách. Už vytlačené print/offline médiá, ktoré obsahujú fotografie alebo iné osobné údaje, sa smú ďalej používať aj po odvolaní súhlasu na hore uvedené účely. V prípade zverejnenia skupinových fotografií alebo videí nie je odvolanie súhlasu jedného zákazníka dôvodom na ich odstránenie. V ostatných prípadoch budú fotografie alebo iné osobné údaje s výhradou zákonných povinností archivácie alebo právnych predpisov po prijatí odvolania súhlasu vymazané. Pokiaľ došlo k poskytnutiu údajov tretím subjektom na základe príkazu ECE, príjemcovia budú o tom informovaní v zákonom stanovenom rozsahu. Upozorňujeme však na to, že o vymazaní nemôžu byť vzhľadom na špecifiká internetu informovaní všetci príjemcovia.

c) Poskytnutie vašich údajov do tretej krajiny 

Vaše údaje poskytujeme spoločnostiam so sídlom v štátoch mimo Európskej únie (EÚ), resp. Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (tzv. tretie krajiny), ktoré pracujú pre nás ako sprostredkovatelia (napr. poskytovatelia IT služieb alebo výpočtové strediská). V rámci používania služby Google Analytics poskytujeme vašu skrátenú IP adresu do USA. V rámci toho môžu byť vaše údaje poskytnuté aj prevádzkovateľom pluginov sociálnych médií; ďalšie podrobnosti nájdete v ich vyhláseniach o ochrane osobných údajov.

V prípade, že by príslušná krajina nedisponovala uznesením Európskej komisie o tamojšej primeranej ochrane osobných údajov, uzatvoríme zmluvy podľa predpisov EÚ o ochrane osobných údajov, ktoré poskytujú primeranú ochranu a záruku vašich práv a slobôd. Na žiadosť vám radi poskytneme podrobné informácie.

V ostatných prípadoch neprenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ, resp. EHP alebo medzinárodných organizácií. 

d) Vaše práva dotknutej osoby

Ak si uplatňujete svoje práva podľa tohto bodu v súlade s platnými zákonmi, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, ktoré sme uskutočnili na základe vašej žiadosti, oznámime všetkým príjemcom, ktorým sme vaše osobné údaje poskytli, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. 

Ak si chcete uplatniť svoje práva a/alebo získať všetky dôležité informácie, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 10. Na vašu žiadosť odpovieme najneskôr do 1 mesiaca od jej prijatia. Podľa platných zákonov a nasledujúcich informácií máte právo žiadať informáciu o vašich osobných údajoch, ich opravu, vymazanie alebo prenos (napr. prenos vašich osobných údajov k inému poskytovateľovi služieb), ako aj obmedzenie ich spracúvania. 

(1)       Právo na prístup k informáciám

Máte právo kedykoľvek žiadať bezplatnú informáciu o tom, ktoré osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvame, o účeloch spracúvania, kategóriách príjemcov, predpokladanej dobe uchovávania alebo v prípade prenosu do tretej krajiny máte právo žiadať primerané záruky. Okrem toho máte právo na kópiu vašich osobných údajov.

(2)       Opravy vašich osobných údajov

Podľa platného práva máte právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré ste nám uviedli. Prostredníctvom nastavení v službách môžete aktualizovať svoje informácie o účte, zmeniť nastavenia vášho profilu, povoliť/zablokovať naše správy alebo nastaviť vaše preferencie v súvislosti so zdieľaním služieb, o. i. funkcie závislé od polohy. 

Ak ste sa prihlásili na odber našich služieb písomne alebo prostredníctvom e-mailu a chcete požiadať o opravu vašich osobných údajov, obráťte sa na nás písomne alebo prostredníctvom e-mailu na kontaktných údajoch uvedených v bode 10. 

(3)       Vymazanie vašich osobných údajov

Prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 10 nás môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Ak nás o to požiadate, bez zbytočného odkladu vymažame všetky uložené osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali a ak vymazanie nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami archivácie. V takomto prípade údaje zablokujeme.“

(4)       Obmedzenie spracúvania

Ak nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 10 písomne alebo prostredníctvom e-mailu požiadate o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napr. ak pochybujete o správnosti, zákonnosti alebo nevyhnutnosti spracúvania vašich osobných údajov, obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na nevyhnutné minimum (uchovávanie) a v prípade potreby vás požiadame o spoluprácu pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov alebo pri ochrane práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z iných právnych dôvodov. Ak sa obmedzenie spracúvania zruší a my budeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, budeme vás o tom bez zbytočného odkladu informovať. 

(5)       Prenosnosť vašich osobných údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami. Ak nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 10 písomne alebo prostredníctvom e-mailu o to požiadate, po prijatí vašej žiadosti vám bez zbytočného odkladu poskytneme vaše osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na vašu žiadosť poskytneme vaše osobné údaje externým subjektom (správcovia údajov), ktorých uvediete vo vašej žiadosti, pokiaľ táto žiadosť neporušuje práva alebo slobody tretích subjektov a pokiaľ je to technicky možné.  

(6)       Odvolanie súhlasu/právo na odvolanie súhlasu 

Váš súhlas môžete bez udania dôvodu kedykoľvek odvolať. Obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu alebo listu (kontaktné údaje sú uvedené v bode 10). Vaše osobné údaje nebudeme v tom prípade ďalej spracúvať na účely, na ktoré ste nám udelili svoj súhlas a zablokujeme ich. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

(7)       Právo namietať

Okrem toho máte z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e (plnenie povinností vo verejnom záujme) alebo čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa), vrátane namietania voči profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V takomto prípade nebudeme ďalej spracúvať údaje, ktoré sa vás týkajú, okrem prípadov, v ktorých vieme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak slúži spracúvanie na uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto údajov na účely takéhoto marketingu. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa už nebudú môcť spracúvať na tieto účely.

Všetky odvolania adresujte na adresu uvedenú v bode 10.

(8)       Sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nášho spracúvania osobných údajov príslušnému dozornému orgánu. Dozorný orgán, pod ktorý patrí spoločnosť ECE Projektmanagement Austria GmbH je:

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Österreich / Austria
dsb@dsb.gv.at

 (9)      Zmena našich ustanovení o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na príležitostnú úpravu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, aby vždy spĺňalo aktuálne právne požiadavky a aby sme mohli do neho zahrnúť zmeny našich služieb, napr. pri uvedení novej služby na trh. Pri vašej ďalšej návšteve bude už platiť nové vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

(10)     Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť svoje vyššie uvedené práva, obráťte sa na nás prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

ECE Projektmanagement Austria GmbH
Albertgasse 35/1
1080 Wien
Österreich / Austria
datenschutz-austria@ece.com

Hamburg, 26. 1. 2021